0

แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์

ผู้ที่สามารถสมัครวิชาเลือกได้

1. แพทย์ประจำบ้าน ภายในและนอกสถาบัน
2. นักศึกษาแพทย์ วพม.และนอกสถาบัน
3. นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป