0

Our Doctors

บุคลากรทางการแพทย์

 

ฝ่ายการพยาบาล

พันตรีหญิง วีรวรรณ แก้วใส
พยาบาลวิชาชีพ

จ่าสิบเอกหญิง นันธิภา แป้นโก๋
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

นางสาวอรนิสา วิเศษชาติ
พนักงานช่วยการพยาบาล

 
 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

พันโทหญิงปุณยนุช จินดาธรรมานุสาร
เทคนิคการแพทย์

ร้อยโทชุมพล นกโต
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

สิบโทหญิง อรวรรณ อุบลน้อย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 
 

ฝ่ายธุรการ

นางสาวอัจฉรา ปานสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและวิจัย

นางจันทรา ตรีศรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานผู้ป่วย

จ.ส.อ.หญิง สุนันทา ฟักโต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์