0

Donate

สมทบทุนได้ที่

หน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา

โทร 02-354-7600 ต่อ 4142 หรือ 02-763-4142
ในเวลาราชการ